Ryhmäpuheenvuoro: TE-aiesopimus

13.6.2023

Seán McLoughlin, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

"Kokoomuksen valtuustoryhmä tervehtii lämmöllä Järvenpäälle kaavailtua vastuukunta-asemaa tulevassa työllisyysalueessa. Haluamme kiittää kaupunginjohtajaa sekä muita viranhaltijoita hyvästä neuvottelutyöstä tämän eteen. Tunnistamme uudistuksen arvokkaaksi mahdollisuudeksi, jonka kautta voitaisiin parhaimmillaan tuottaa työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa tukevia palveluita entistä tarkoituksenmukaisemmin ja resurssiviisaammin.

TE-palveluiden siirto kunnille sitoo työllisyyspolitiikan yhä vahvemmin kohtalonkysymykseksi kaupungin taloudelle. Aiemman työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi kunnat joutuvat pian kantamaan rahoitusvastuuta TE-palveluista ja työttömyysturvasta, joiden kysyntä kasvaa työttömyyden mukana. Näin, kuten kaupungin tilinpäätöksessäkin todetaan, taloudestamme tulee yhä suhdanneherkempi. Myös TE-palveluiden siirron yhteydessä syntyvä valtionosuusmalli tulee kannustamaan kuntia yhä enemmän edistämään työllisyyttä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

 Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa sekä elinkeinoelämän tarpeiden tunnistaminen tulevat olemaan avainasemassa. Paikallisen elinkeinoelämän tarpeita tunnistamalla ja kaupungin omia elinkeinopalveluita integroimalla työllisyysalueeseen, voidaan työvoimaa saada tehokkaammin saatettua sitä tarvitsevien paikallisten yritysten saataville. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen on nähtävä keskeisenä osana työllisyyden edistämistä. Tämä edesauttaa samalla Järvenpään yhteisöveropohjan laajentamista, jota on pidettävä kaupungin strategisena tavoitteena.

Elinkeinoelämän lisäksi tiivistä yhteistyötä on tehtävä myös muiden uusmaalaisten työllisyysalueiden kanssa. Tämä on välttämätöntä alueemme tarpeiden täyttämiseksi. On selvää, että Keski-Uudellamaalla asuvien työssäkäyntialue on huomattavasti Keski-Uudenmaan aluetta laajempi ja ennen kaikkea yhteistyön PK-seudun suuntaan tulee olla tiivistä. Samalla myös KeskiUudellamaalla toimivat yritykset tavoittavat työnhakijoita laajemmalta alueelta. Alueiden tilanteita koskevia tietoja jakamalla PK-seudun työssäkäyntialueen työnantajia ja työnhakijoita saadaan kohtaamaan tarkoituksenmukaisemmin.

Nuorisotyöttömyys on huolestuttava ilmiö, joka haastaa myös Järvenpäätä. Väestön ikääntyessä niin valtakunnallisesti kuin Järvenpäässäkin, on entistä tärkeämpää, että mahdollisimman suuri osa työikään saapuvista pysyvät koulutuksen ja työnteon piirissä. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus saaman ikäluokan työvoimasta oli ELY-keskuksen mukaan Järvenpäässä 15,3% vuoden alussa. Luku on kasvanut edellisestä kahdesta vuodesta, kun taas Tuusulassa ja Keravalla vastaavat osuudet olivat 12,2% ja 11,6%. Työttömien nuorten tavoittaminen, koulutuksen edistäminen ja työllistäminen ovat keskeisiä keinoja kaupungin ja koko julkisen sektorin rahoituspohjan turvaamiseksi.

Työvoiman koulutus ja elinikäisen oppimisen edistäminen ovat myös keskeisiä elementtejä TEpalveluissa. Esimerkiksi kuntien tuottaman vapaan sivistystyön ja 2. asteen oppilaitosten sekä TEpalveluiden välisellä yhteistyöllä on potentiaalia parempaan koulutuspolkujen hahmottamiseen, työttömien tavoittamiseen ja työllistymistä edistävän koulutuksen tarjoamiseen. Kaikkien ikäluokkien ja väestönryhmien työelämävalmiuksien kehittämiseen on löydettävä keinoja. Maahanmuuttajaväestö on tunnistettava ryhmäksi, jonka työllisyysasteen parantaminen vaatii erityistä panosta koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tämä korostuu entisestään kotoutumistavoitteiden kiristyessä. 

Kaiken kaikkiaan TE2024- uudistus on nähtävä mahdollisuutena ottaa työllisyyspolitiikka yhä vahvemmin osaksi kunnan toimintaa sekä ohjata työ- ja elinkeinopalveluita alueemme olosuhteisiin ja tarpeisiin paremmin vastaaviksi. Kaikkea tuskin tarvitsee pistää uusiksi uudistamisen ilosta, mutta saamme tilaisuuden tarkastella kriittisesti, että mitä tulee säilyttää, mistä tulee luopua ja mitä tulee kehittää. Näillä puheilla, Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa lämpimästi käsillä olevan aiesopimuksen hyväksymistä.

Puheenvuoro on valtuutettu Seán McLoughlinin kokouksessa 12.6.2023 esittämä.