Ryhmäpuheenvuoro: Henkilöstökertomus 2022

13.6.2023

Tuija Kuusisto, valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

"Viime vuoden 2022 toimintaympäristömme nopeat ja jatkuvat muutokset ovat haastaneet niin meitä kuntalaisia ja luottamushenkilöitä kuin kaupungin työntekijöitä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on lisännyt merkittävästi henkistä kuormitustamme. Sodan kaikki vaikutukset Suomessa ja Euroopassa ovat edelleen vaikeasti ennakoitavissa. Sodan liikkeelle sysäämät energian saatavuusongelmat sekä inflaatio ja hintojen nousu ovat kasvattaneet kaupungin kustannuksia ja hankaloittaneet hankintoja, hankkeita ja palveluiden tuottamista kuntalaisille. Sodan johdosta Järvenpäähän on muuttanut joukko sotaa paenneita ukrainalaisia asumaan ja tekemään työtä kanssamme. Heille on järjestetty välttämättömän elämisen edellytyksiä kaupungin sekä myös laajasti myös kuntalaisten vapaaehtoisvoimin.

Viime vuonna koronapandemian vaikutukset olivat laajimmillaan. Pandemian aikaiset varotoimet sekä koronatautitapausten lisääntyminen rajoitusten purkamisen jälkeen aiheuttivat runsaasti kaupungin henkilöstön sairausperustaisia poissaoloja. Koronapandemian vauhdittamana etä- ja hybridityö vakiintui pääsääntöiseksi työmuodoksi useissa asiantuntija-ammateissa. Järvenpään asiantuntija- ja hallintotehtävissä toimivalla henkilöstöllä oli ilo ja haaste muuttaa hybridityöhön erinomaisesti soveltuviin uusiin työtiloihin Bulevardikortteliin loppuvuodesta 2022. Järvenpään Kokoomus tahtoo kiittää kaupungin koko henkilöstöä uutterasta ja aikaansaavasta työnteosta kaikkien vuoden 2022 muutosten ja haasteiden keskellä.

Hyväksyimme viime vuonna Järvenpään uuden strategian. Kaupungin henkilöstö antoi huomattavan panostuksensa strategiavalmisteluun, erityisesti arvoihin liittyvän laajan keskustelun muodossa. Yhteiset arvomme – oikeudenmukaisuus, rohkeus ja vastuullisuus – luovat perustan kaupungin kaikelle toiminnalle.

Henkilöstökertomuksen mittareiden perusteella kaupungin henkilöstö voi erittäin hyvin. Myös johtaminen ja henkilöstöhallinto on pääsääntöisesti hyvin järjestetty. Kertomuksesta nousee kuitenkin esille henkilöstön vaihtuvuuden kasvu. Vuonna 2021 vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 8%, kun eläköitymisiä ei huomioida. Viime vuonna vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 16,1 %. Järvenpään henkilöstön vaihtuvuuden syihin ei henkilöstökertomuksen tiedoilla kuitenkaan kovin luotettavasti pääse pureutumaan. Tämä johtuu siitä, että vain 23% lähteneistä täytti lähtökyselyn. Järvenpään Kokoomuksessa tahdomme tukea kannustavia toimia, joilla lähtijöistä yhä useampi saadaan täyttämään lähtökysely.

Lähtökyselyn täyttäneiden mainitsemia syitä lähtemiselle olivat muun muassa työssä esiintynyt kiire, organisaatiossa tapahtuneet muutokset, etenemismahdollisuuksien puuttuminen sekä johtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyvät syyt. Lähtijät antoivat myös positiivista palautetta. Työn monipuolisuus, mahdollisuus oppia uutta työssä ja työvälineiden ajanmukaisuus saivat korkeimmat mahdolliset arviot. Myös esihenkilötyöstä, osaavista ja innostuneista kollegoista, kehittämismyönteisestä työkulttuurista ja valmentavasta johtamisesta annettiin hyvää palautetta.

Työssä esiintyvän kiireen korjaavina toimenpiteinä henkilöstökertomuksessa todetaan kiireen ja työn tekemisen haasteiden ottaminen ajoissa puheeksi työpaikoilla. Jokaisen täytyy tietää mitä tehdä ja minne olla yhteydessä, kun oma tai toisen työkyky tai liika kiire huolettaa. Järvenpään Kokoomuksessa tahdomme painottaa työssä esiintyvän kiireen tunnistamisen ja hallinnan tärkeyttä. Järvenpään uuden strategian mukaisesti työssä kiirettä tai muita haasteita kokevien ajoissa auttaminen on suunniteltava, toteutettava ja toteutumista on seurattava jo tänä vuonna. 

Järvenpään Kokoomus toivottaa rentouttavaa kesää ja leppoisia loma- tai vapaapäiviä kaupungin jokaiselle työntekijälle ja myös meille kaikille kuntalaisille."

Puheenvuoro on valtuutettu Tuija Kuusiston kokouksessa 12.6.2023 esittämä.